Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Decorami.pl
 
Dane sprzedawcy
PRo Communication Kamila Górecka-Kirwiel
ul. Topolowa 6, 14-140 Miłomyn
NIP 727 196 34 64
tel. +48 501 611 648
 

§1 Informacje ogólne

 1. Firma PRo Communication prowadzi pod adresem internetowym www.decorami.pl sklep internetowy oferujący obrazy i fototapety. PRo Communication będąc właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.
 2. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
 3. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§2 Rejestracja użytkowników

 1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Klient zobowiązuje się do okazania na żądanie kopii dowodu osobistego. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Wraz z rejestracją należy wybrać indywidualną nazwę użytkownika oraz hasło. Nazwa użytkownika nie powinna naruszać prawa osób trzecich ani innych praw imiennych lub markowych lub po prostu nie powinna naruszać norm dobrych obyczajów. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.
 2. Oprócz akceptacji niniejszych ogólnych warunków handlowych rejestracja nie jest powiązana z żadnymi innymi zobowiązaniami. Wpis można anulować w każdej chwili.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych należy samodzielnie dokonać ich aktualizacji. Wszelkie zmiany możliwe są dopiero po rejestracji w sklepie. '

§3 Zawarcie umowy

 1. Przedstawione przez PRo Communication w Internecie lub innych mediach obrazy, fototapety, tekstylia i wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna (invitatio ad offerendum). Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez PRo Communication formularze zamówień online.
 2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności produkowane indywidualnie według zamówień klienta i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
 3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.
 4. Zlecenie uważa się za przyjęte w momencie bezpośredniej dostawy tzn. przekazania towaru spedytorowi/ przewoźnikowi.
 5. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez PRo Communication. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie www.decorami.pl
 6. Zamówienia składane przez klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.
 7. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatność

 1. Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić kartą kredytową/Visa, Mastercard, poprzez systemy płatności Przelewy24 albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto. Kwota płatności pobierana jest w chwili wysłania zamówienia.
 2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.
 5. PRo Communication zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.
 6. W przypadku, gdy klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

§5 Dostawa

 1. Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, PRo Communication zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich klientów. Jeżeli klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.
 2. Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Podane koszty przesyłki obowiązują wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów, które znajdują się na liście w dziale Czas i koszty dostawy. W przypadku pozostałych krajów koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
 4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
 5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej www.decorami.pl
 6. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Polski oraz do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wzrost opłaty za przesyłkę, wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza kraj i Unię Europejską.
 7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.
 8. Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§6 Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.
 2. PRo Communication udostępnia na swoich stronach internetowych linki do innych stron znajdujących się w sieci. Wszystkie te linki obejmuje zasada: PRo Communication stanowczo oznajmia, że nie ma wpływu na wygląd oraz zawartość tych stron. Dlatego też firma niniejszym oświadcza, że nie traktuje tych stron, do których linki podano na www.decorami.pl, jako swoją własność. Oświadczenie to dotyczy wszystkich pokazanych linków oraz ich zawartości.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować PRo Communication Kamila Górecka-Kirwiel, Topolowa 6, 14-140 Miłomłyn, tel. 501 611 648, e-mail: sklep@decorami.pl  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się tutaj >>>
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

§8 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN w przypadku większości produktów i maksymalnie 60 zł w przypadku parawanów.
 6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

§9 Wyłączenie prawa od odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

§10 Reklamacje dotyczące towarów

 1. PRo Communication jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PRo Communication Kamila Górecka-Kirwiel, Topolowa 6, 14-140 Miłomłyn, tel. 501 611 648, e-mail: sklep@decorami.pl
 3. Zobowiązujemy się dostarczyć rzeczy wolnej od wad i rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 4. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec PRo Communication. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§11 Zastrzeżenie własności

 1. Dostarczony towar pozostaje własnością PRo Communication do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
 2. W momencie, kiedy klient sprzedaje towar będący własnością PRo Communication, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.
 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością PRo Communication przez osoby trzecie.
 4. Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością firmy możliwe jest za wcześniejszą zgodą PRo Communication.
 5. W przypadku, gdy klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru firmie PRo Communication. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi klient.

§12 Odstąpienie

 1. PRo Communication ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej klienta i ten mimo żądań PRo Communication nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.
 2. Niezależnie od roszczeń PRo Communication o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez PRo Communication produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§14 Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Adres mailowy sprzedawcy: sklep@decorami.pl

§15 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

 

 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Kontakt:

Telefon: 508 356 353

Email: sklep@decorami.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium