Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony i sklepu internetowego prowadzonych przez PRO Communication Kamila Górecka-Kirwiel

 w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

Jeżeli jesteś Klientem Naszego sklepu internetowego wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalnośćngospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • Realizacji złożonego zamówienia w sklepie internetowym na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy).
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 • Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy).
 • Rozpatrywanie reklamacji na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o właściwą realizację umowy i jakość świadczonych usług i wizerunek firmy).
 • Badanie rynku zachowań i preferencji klienta oraz usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pro Communication na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)
 • Analizy i statystyki sprzedaży na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na uwzględnianiu przedmiotowych informacji w celu usprawnienia prowadzonej działalności),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzane jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o jakość świadczonych usług i zapobieganie incydentom bezpieczeństwa),
 • Prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Pro Communication będzie przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych, dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług i oprogramowania IT wspomagającego zarzadzanie sklepem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

1) w celu realizacji złożonego zamówienia w sklepie- do momentu zakończenia jego realizacji

2) w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,

3) w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia realizacji zamówienia,

4) w celu rozpatrywania reklamacji- 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,

5) w celu badania rynku zachowań i preferencji klienta- do czasu wycofania zgody odbywającej się poprzez zmianę ustawień przeglądarki

6) w celu analizy i statystyki sprzedaży- 2 lata od dokonania zakupów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

7) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć- 2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,

8) w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych- do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora - w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy i zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO* oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO*,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@procommunication.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu skorzystania z zakupu w sklepie internetowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej wykonanie. Udzielenie zgody na marketing produktów i usług własnych jest dobrowolny i pozostaje bez wpływu na realizację umowy i tym samym dokonanie zakupów w sklepie.

 

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Jeżeli jesteś użytkownikiem strony www wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej)
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów)
 •  Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących

Klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pro Communication na podstawie:

o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

 ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej, agencjom marketingowym w zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych Pro Communciation, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody poprzez ustawienia  parametrów przeglądarki internetowej odbywa się do czasu wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Jeżeli zapisałeś się do Naszego Newslettera wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail:

 biuro@procommunication.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Pro Communication nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Pliki Cookie

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do www.decorami.pl.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Decorami.pl używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Cookies stosowane są też celem obserwacji i zapisywania sposobów zachowania użytkowników (tzw. profil behawioralny). Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Korzystając z naszego sklepu Decorami.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.

Przekazane nam przez Klienta dane osobowe (w szczególności nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są zgodnie z europejskimi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Zamówienia

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego Decorami.pl (np. założenia konta klienta, złożenie zamówienia) możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie danych adresowych, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, w celu potwierdzenia zamówienia i informowania klienta o statusie jego zamówienia, a także dostarczenia zamówionego towaru do klienta. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację usługi. Wykorzystywanie danych klienta w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymaga wyraźnej, odrębnej zgody klienta.

Newsletter

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez PRo Communication. Klienci otrzymują w newsletterze aktualną ofertę marketingową. Użytkownicy, którzy chcą zapisać się do naszego newslettera, proszeni są o podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim miejscu, a następnie do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez potwierdzenie zapisu do newslettera. Dane użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania newslettera, a nie złożyli zamówienia dodawane są do listy mailingowej Decorami.pl Wykorzystywane są one wyłącznie do wysyłania kolejnych wydań Newslettera. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowościach. Może poinformować nas o tym telefonicznie (tel.: (+48) 501 611 648) lub wysyłając e-mail (e-mail: sklep@decorami.pl).

Dane osobowe klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania naszego newslettera, udostępniane są firmie BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K. (BENHAUER Sp. z o.o. Sp.K.ul. Krupnicza 3/2, 31-123 Kraków) w celu realizacji kampanii  newsletterowych.

Google Analytics

Sklep internetowy Decorami.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Facebook Pixel

Na naszej stronie internetowej używamy tzw. Facebook Pixel, narzędzie platformy Facebook, będącej własnością Facebook Inc., z siedzibą w 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bądź w przypadku użytkowników z Europy, Facebook Ireland Ltd., z siedzibą w 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, która prowadzi działalność jako „Facebook”. Funkcja ta służy do prezentacji reklam („Facebook-Ads”) w ramach wizyt w sieci Facebook, dopasowanych do zainteresowań naszych odwiedzających. Chcemy mieć pewność, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie działają w sposób narzucający się im. Ponadto, za pomocą narzędzia Facebook Pixel możemy przeanalizować działanie reklam, w celach statystycznych oraz badań rynkowych, poprzez sprawdzenie jak wielu użytkowników klika w reklamy Facebooka. Facebook Pixel jest uruchamiany przez serwis Facebook po wejściu na naszą stronę i może zapisywać tzw. pliki cookie na Państwa urządzeniu. Kiedy zalogują się Państwo w serwisie Facebook, informacje zostaną przyporządkowane do osobistego konta użytkownika. Zebrane przez Pixel dane nie umożliwiają ustalenia tożsamości użytkownika. Ściąganie i przetwarzanie danych przez Facebook podlega zasadom ochrony danych Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:  https://www.facebook.com/about/privacy. Mogą Państwo odmówić ściągania i użycia danych do prezentacji reklam przez Facebook Pixel. W tym celu mogą Państwo skorzystać z ustawień na stronie: https://www.facebook.com/settings. po zalogowaniu się do serwisu Facebook. Ustawienia działają niezależnie od platformy, tzn. obejmują wszystkie urządzenia, komputer osobisty czy sprzęt mobilny.

Dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych klientów/użytkowników Decorami.pl można uzyskać kierując do nas zapytanie w postaci wiadomości e-mail (e-mail: sklep@decorami.pl) lub dzwoniąc pod podany numer telefonu (tel.: (+48) 501 611 648).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Kontakt:

Telefon: 508 356 353

Email: sklep@decorami.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium